Page 11 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 11

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                             11


     prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska     Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych

                                                                              Autorka w swojej prelekcji przedstawia sposoby wyko-
                                                                              rzystania sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwią-

                                                                              zywaniu sporów. Wskazuje również na potrzebę dalsze-
                                                                              go rozwoju, gdyż sztuczna inteligencja coraz lepiej radzi

                                                                              sobie na etapie komunikacji czy też przetwarzania da-
                                                                              nych. Obecnie zaś pełni rolę raczej pomocniczą. Stanowi
                                                                              również doskonałe narzędzie dla negocjacji. Zostaje po-

                                                                              stawiona teza, iż przyszłość sztucznej inteligencji w po-
                                                                              zasądowym rozwiazywaniu sporów to rola arbitra

                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16