Page 14 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 14

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                            14


     dr Tadeusz Białek     Blockchain i AI w sektorze bankowym

                                                                              Prelegent na wstępie wystąpienia prezentuje wykorzy-
                                                                              stanie technologii blockchain w sektorze bankowym

                                                                              oraz wskazuje na jej zalety. Jednocześnie autor zwraca
                                                                              uwagę, że blockchain znajduje już częściowe zastoso-

                                                                              wanie w sektorze bankowym, a zastosowanie sztucznej
                                                                              inteligencji jest wymieniane jako najważniejszym trend
                                                                              w bankowości detalicznej w 2019 roku. Sztuczna inte-

                                                                              ligencja jest stosowana podczas badania zdolności kre-
                                                                              dytowej, oceny ryzyka kredytowego oraz w procesach

                                                                              profi lowania. W podsumowaniu autor stwierdza, iż co-
                                                                              raz większe możliwości AI stanowią kluczowy czynnik
                                                                              w dalszym rozwoju działalności banków.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19