Page 5 - 5 Forum Prawa Mediow Elektronicznych 2019
P. 5

5 FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

    PRAWO A SZTUCZNA INTELIGENCJA                                                                                              5


     Katarzyna Araczewska     Telemarketing z perspektywy UOKiK

                                                                              Tematem prelekcji jest wpływ nowych technologii na te-
                                                                              lemarketing. Poruszona zostaje problematyka pozyski-

                                                                              wania danych przez przedsiębiorców na cele marketingu,
                                                                              a także wyrażania zgody przez konsumentów. Autorka

                                                                              dokonuje również analizy praw przysługującym konsu-
                                                                              mentom, zwracając jednak uwagę na wiele praktycz-
                                                                              nych problemów.


                                                                                SPIS TREŚCI              PREZENTACJA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10