Page 3 - Michal Jaworski
P. 3

Przyszłość i teraźniejszość chmury w Polsce

Od strony technologicznej chmura zaczęła być atrakcyjna w dość szybkim tempie,
poczynając od kwestii technicznych, a kończąc na cenie. Branża IT poprzez kontakt
ze środowiskiem biznesowym dała nowe możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa,
zwiększając efektywność a jednocześnie zmniejszając koszty na nakłady inwestycyj-
ne. Problemem pozostają jednak aspekty organizacyjne i prawne powstające wśród
techników nieznających prawa i wśród prawników nieznających technologii. Usunię-
cie percepcyjnych blokad, które mamy w obszarze organizacji i prawa jest podstawą
do prawidłowego funkcjonowania zagadnienia chmury.

Porównując do innych krajów UE Polska zajmuje miejsce w końcowej części rankin-
gów krajów wykorzystujących technologię chmury. Szacowania dla Wielkiej Brytanii
wykazują, że 86% przedsiębiorstw wykorzystuje chmury, w Polsce przekracza to po-
ziom 10% i jest to poziom dużo niższy niż w krajach Europy Południowej czy Skan-
dynawii. Powstaje pytanie jak sprawić aby te wartości zaczęły rosnąć, przełamując
niechęć lub blokady. Chmura jest narzędziem które można wykorzystywać w sposób
legalny i zgodny z prawem ale nie do wszystkiego, gdyż istnieją takie obszary w któ-
rych użycie chmury jest niemożliwe ze względu na obowiązujące regulacje prawne.
W takim razie jak zamówić chmurę, tak aby były odpowiednio zabezpieczone inte-
resy firmy? Jakie wymagania postawić dostawcy lub jak sprawdzić czy dostawca
takie wymagania spełnia aby były one zgodne z rozporządzeniami i ustawami. W jaki
sposób wykorzystać fundusze UE na zakup chmury?

Odpowiedzi na te pytania mogą udzielić m.in.:
– dostawcy chmury, np.: Microsoft,
– kancelarie prawne,
– organizacje przemysłu,
– odpowiednie rządowe agencje lub ministerstwa (np.: Urząd Zamówień Publicznych,

 GIODO)

Chmura, odpowiednio zabezpieczona, posiadająca niezbędne regulacje prawne
może zostać wdrożona i wykorzystana w niektórych branżach szybciej niż w pozo-
stałych, a mianowicie tam gdzie koszt pracy ludzkiej jest bardzo wysoki, a możliwość
pozyskania odpowiednich kadr jest słaba np.: w szkołach. Drugim przykładem może
być administracja na poziomie gminnym, gdzie, zgodnie z raportami ministerialny-
mi, liczba osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą informatyczną jest
bardzo niska. Wykorzystanie więc chmury w takich aspektach jak: bezpieczeństwo,
sprawy administracji informatycznej, upgradów pozwala na efektywniejszą pracę
i efektywniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów ludzkich. Kolejnymi przykła-
dami mogą być rozproszone struktury zarządzania lub struktury w których występują
elementy mobilne.
   1   2   3   4